Polityka prywatności

Firma „GLIF” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Brzozowa 12, 05-827 Grodzisk
Mazowiecki, NIP: 5291801597, właściciel serwisu www.drzymaly3.pl,
dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio
chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i
bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy
niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument
określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich
bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Państwa danych osobowych jest „GLIF” Sp. z o.o. z
  siedzibą ul. Brzozowa 12, 05-827 Grodzisk Mazowiecki, NIP: 5291801597.
  W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz
  przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową:
  biuro@glif.com.pl.

 2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  Przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i
  na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania
  informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych
  pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.
  1. Przedstawienie oferty naszych usług
   Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych
   usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza
   kontaktowego i/lub formularza zapisu na newsletter: Imię i nazwisko,
   adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  2. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego
   Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o
   przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za
   pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres
   strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę www.drzymaly3.pl (telefonicznie,
mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały
udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W
przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy
właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się
warunkach przetwarzania danych.

 1. Pliki cookies
  Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania
  serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do
  preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W
  szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry
  urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu,
  kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio
  wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
  Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych
  danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i
  marketingowych:
  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
  • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

Mogą Państwo samodzielnie i w każdym
czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki
ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do
urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień
przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki
sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować
o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach przeglądarki internetowej.

Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki
cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej,
której Państwo używają.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 1. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dostawcy usług
   Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy
   przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa
   dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi
   albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy:
Nazwa firmyŚwiadczone usługiRolaLokalizacja
Facebook Ireland LimitedKampanie reklamowe (w tym remarketing) oraz mierzenie ich skutecznościAdministratorIrlandia (Europejski Obszar Gospodarczy)
Google Inc. (Google Analytics)Usługi analityczne – mierzenie ruchu na stronieAdministratorUSA (poza EOG)
Google Ireland Limited (Google AdWords)Kampanie reklamowe (w tym remarketing) oraz mierzenie ich skutecznościAdministratorIrlandia (EOG)
ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C.HostingPodmiot przetwarzającyPolska (EOG)

Podmioty przetwarzające.

Korzystamy z dostawców, którzy
przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą
oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu
online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na
blogu oraz do analizy ruchu w serwisie

Administratorzy.

Korzystamy z dostawców, którzy nie
działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby
wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi
kampanii reklamowych.

Lokalizacja.

Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w
Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np.
w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W
związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy,
aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych
osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do
stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE)
lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.Mają Państwo
prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych
kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.

  1. Organy Państwowe
   Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to
   uprawnione organy państwowe. Administrator przechowuje dane osobowe
   Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do
   przygotowania spersonalizowanej oferty / odpowiedzi na inne zapytania
   oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim
   obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć
   dane.
 1. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: biuro@glif.com.pl

Jeżeli, występują Państwo do nas z
żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy
na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po
jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter
żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w
ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując
uprzednio o przedłużeniu terminu.

 1. Bezpieczeństwo Państwa danych
  Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich
  starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
  Zobowiązujemy się do:
  • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom
   nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami,
   uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
  • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych
   osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do
   przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po
   zakończeniu realizacji Usługi,
  • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej
   sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki
   techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych
   danych,
  • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i
   telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były
   zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
   Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji
   przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i
   organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.